Wiadomości

 • 19 czerwca 2024
 • 21 czerwca 2024

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego z wotum zaufania i absolutorium

We wtorek 18 czerwca odbyła się III Sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego, której głównym punktem było podjęcie dwóch najistotniejszych dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego uchwał: o wotum zaufania (po przeprowadzonej debacie nad Raportem o stanie Powiatu Cieszyńskiego za rok 2023) i o udzieleniu absolutorium (po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu).

Sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego - 18.06.2024 · fot. Powiat cieszyński


Zanim radni przegłosowali te najważniejsze dla Władz Powiatu uchwały, najpierw rozpatrzyli Raport o stanie Powiatu, który został przygotowany pod redakcją Katarzyny Stefki, Naczelniczki Wydziału Rady, Zarządu i Zdrowia. Raport o stanie Powiatu Cieszyńskiego jest przygotowany przez Zarząd Powiatu.

Dokument przedstawia najważniejsze działania, jakie miały miejsce w roku 2023. Obowiązek jego sporządzenia został wprowadzony do regulacji ustrojowych samorządu Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania działalności Zarządu.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 19 radnych, przeciw 4, wstrzymało się 4. Dwóch radnych było nieobecnych.

Kolejnym punktem obrad było udzielenie absolutorium.

Za udzieleniem Zarządowi absolutorium głosowało 19 radnych było za, przeciw 4, wstrzymało się 5. Jeden radny był nieobecny.

Po udzieleniu absolutorium przez Radę dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego - Janina Żagan, Starosta Cieszyński podziękowała za pracę na rzecz Powiatu Cieszyńskiego Radzie kadencji 2018-2024.

Chciałabym podziękować wszystkim tym, dzięki którym można było zrealizować wszystkie zadania, jakie sobie wyznaczyliśmy na 2023 rok, czyli pracownikom, naczelnikom, kierownikom Starostwa, jednostek organizacyjnych. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnej ich realizacji. Zadania te były realizowane w czasie, kiedy Zarząd pracował w składzie poprzedniej kadencji m.in. nad uchwałami, które później zostawały przedstawiane Wysokiej Radzie, by je przegłosowała.

Za to bardzo, bardzo dziękuję tamtemu Zarządowi, jak i całej Radzie poprzedniej kadencji. Dziś jest tu wielu Radnych ówczesnej Rady, doskonale Państwo pamiętacie, jak było, że wiele z tych naszych propozycji było przyjmowanych jednogłośnie. Mam nadzieję, że podobnie będzie w tej kadencji. Obiecuję, że Zarząd się będzie starał przedstawiać Państwu właściwe propozycje do uchwalenia.


Informacja o wykonaniu budżetu powiatu cieszyńskiego w 2023 rokuDochody budżetu wyniosły 326,9 mln zł, wydatki 322,1 mln zł, nadwyżka 4,7 mln zł, biorąc pod uwagę przychody 15,9 mln zł i rozchody 2,9 mln zł, wynik kasowy budżetu wyniósł + 17,7 mln zł.

Istotną przyczyną wyniku było wysokie saldo na wydzielonym rachunku bankowym: 5,8 mln zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Wydatki bieżące budżetu (281 mln zł) przeznaczono na funkcjonowanie 30 jednostek budżetowych oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego, w tym: 17 jednostek oświatowych, 8 jednostek pomocy społecznej, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych i Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 147 mln zł, tj. 52% wydatków bieżących budżetu.

W ciągu roku 2023 miały miejsce znaczne wzrosty wynagrodzeń: dokonano podniesienia wynagrodzeń (wyrównanie płacy minimalnej z 3 010 zł do 3 600 zł) - skutek formalny dla budżetu 4,3 mln zł, dla pozostałych pracowników wdrożono podwyżki w ramach przeciwdziałania spłaszczeniom wynagrodzeń (min. 400 zł/etat), skutek finansowy dla budżetu: 3,5 mln zł.

Wydatki bieżące oświaty (113 mln zł bez dedykowanych programów i projektów) przekroczyły kwotę subwencji oświatowej (106 mln zł) o 7 mln zł. Dodatkowo wydatki majątkowe w oświacie wyniosły 0,7 mln zł, wykonano kilka pomniejszych robót inwestycyjnych, w tym m.in. Modernizację dachu w I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie.

Wydatki bieżące powiatowych Domów Pomocy Społecznej (34,7 mln zł) przekroczyły dochody własne DPS-ów o kwotę 4,4 mln zł.

Rok 2023 był kolejnym rokiem, w którym Powiat pełnił funkcję Organizatora transportu publicznego. Pozyskaliśmy na ten cel 9,2 mln zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, dodatkowo 837 tys. zł otrzymaliśmy z tytułu pomocy finansowej od Gmin. Rekompensaty dla Operatorów (czyli wydatki budżetu) wyniosły 11,7 mln zł.

Pozyskano 7,3 mln zł (w tym refundacje) środków unijnych.

W 2023 r. zrealizowano 17 projektów: 14 edukacyjnych, 2 przez Starostwo Powiatowe i 1 przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zarząd dysponował rezerwami łącznie 7,9 mln zł, z czego wykorzystano 6,8 mln zł.

W zakresie nowych nakładek wykonano: około 4 km nowych nawierzchni na drogach powiatowych, w 5 gminach na łączną kwotę 4,8 mln zł, z czego pozyskano 1,2 mln zł z pomocy finansowych Gmin.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano: duże inwestycje drogowe:

 • rozbudowa drogi powiatowej nr 2627 S ul. Janusza Korczaka wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych, koszt 5,3 mln zł, dofinansowanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dokończenie w bieżącym roku);
 • rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w Drogomyślu koszt 5,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi powiatowej 2602 S Brenna-Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych na odcinku ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do skrzyżowania z ul. Stara Droga, koszt 4,3 mln zł;
 • modernizacja drogi powiatowej 2654 S ul. Skalica w Ustroniu, koszt 1,2 mln zł.


Pozostałe inwestycje m.in.:

 • 6 mln zł - budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie, finansowanie z budżetu państwa i wkład Powiatu (115 tys. zł)
 • 5,1 mln zł - zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego (Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu)
 • 1,4 mln zł - rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego „U Kossaków” w Górkach Wielkich.


Główne źródło dochodów bieżących Powiatu, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany na poziomie 43 mln zł, a podatek dochodowy od osób prawnych: 4 mln zł.

Stan zadłużenia budżetu:

 • Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. 3,2 mln zł
 • Planowe spłaty kredytów i pożyczek 0,4 mln zł,
 • Ponadplanowe spłaty wszystkich kredytów 2,5 mln zł,
 • Nowe kredyty i pożyczki 0 zł
 • Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. 245 tys. zł

mp / cieszyn.news

źródło: powiat.cieszyn.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu cieszyn.news zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.